Nařízení GDPR 

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

Správce osobních údajů

Jméno:            Mgr. Radim Sedláček, advokát

IČ:                   73627879

Adresa:           Pekařská 407/18, 602 00 Brno

E-mail:            sedlacek@brnoak.cz

Tel:                  773 988 897

Právní základ pro zpracování

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)