Čím se zabýváme

Hlavním cílem naší advokátní kanceláře je poskytovat našim klientům právní služby ve všech oblastech práva, ať už práva soukromého, tak práva veřejného. V soukromoprávní oblasti se zabýváme zejména právem občanským, obchodním, rodinným a pracovním. Největší zkušenosti pak máme s převody a správou nemovitostí, s právním servisem souvisejícím s výstavbou nemovitostí, se spory ze smluv o dílo, s vymáháním pohledávek, se založením a správou obchodních společností, s rozvody a se souvisejícími řízeními, s vypořádáním podílového spoluvlastnictví, s vymáháním dlužné mzdy a odstupného a s pracovními úrazy. Ve veřejnoprávní oblasti poskytujeme právní služby především v odvětvích práva trestního, insolvenčního, exekučního a správního. V trestním řízení úspěšně zastupujeme klienty obviněné ze spáchání trestných činů všech stupňů závažnosti. V insolvenčním řízení zastupujeme věřitele i dlužníky, věřitelům pomáháme získat alespoň část z jejich nároku vůči nesolventnímu dlužníkovi, dlužníkům pak pomáháme řešit jejich složitou finanční situaci. V rámci výkonu rozhodnutí a exekuce úzce spolupracujeme s exekutorským úřadem Mgr. Jana Krejsty, jenž je zárukou efektivního vymožení dlužné pohledávky. Ve správním právu se pak zabýváme zejména přestupky v oblasti dopravy, ale i dalšími správními řízeními.